خط شستشوی کریستال و هایمپک

نوع محصول : خط شستشوی تمام اتوماتیک پت و پلاستیک

بعد از جدا سازی مواد؛تفکیک ؛خرد و آسیاب می شود؛داخل دستگاه شسته می شود؛نمک شورمی شود؛پس از آن خشک شده و آماده برای ارسال به گرانول و مراحل بعدی می شود

بعد از جدا سازی مواد؛تفکیک ؛خرد و آسیاب می شود؛داخل دستگاه شسته می شود؛نمک شورمی شود؛پس از آن خشک شده و آماده برای ارسال به گرانول و مراحل بعدی می شود