خط شستشوی مکانیزه لاک و روآبی

نوع محصول : خط شستشوی تمام اتوماتیک پت و پلاستیک

منظور از لاک، پلاستیک یا پلیمرهایی است که به محض خرد شدن روی آب قرار می گیرند این پلیمرها بعد از تفکیک و جدا سازی خرد و بعدآسیاب شده با دستگاه تمام مکانیزه. شستشو با تناژبالا؛بعد خشک شده و آماده می شود برای گرانول ساز

منظور از لاک، پلاستیک یا پلیمرهایی است که به محض خرد شدن روی آب قرار می گیرند این پلیمرها بعد از تفکیک و جدا سازی خرد و بعدآسیاب شده با دستگاه تمام مکانیزه. شستشو با تناژبالا؛بعد خشک شده و آماده می شود برای گرانول ساز