خط مکانیزه شستشوی نایلون و گونی

نوع محصول : خط شستشوی تمام اتوماتیک پت و پلاستیک

این خط بار ورودی و پلیمر را بعد از جداسازی به داخل خرد کن ریخته ودر مرحله بعد از شستشو شده و بعد از ان خشک شده وپس از خشک شدن به صورت کندر درآمده و محصول آماده است تا برای گرانول و مرحله بعد اماده شود

این خط بار ورودی و پلیمر را بعد از جداسازی به داخل خرد کن ریخته ودر مرحله بعد از شستشو شده و بعد از ان خشک شده وپس از خشک شدن به صورت کندر درآمده و محصول آماده است تا برای گرانول و مرحله بعد اماده شود